Грција: Пораст во сите неживотни класи, освен во осигурувањето на имот - Bits of insurance

Грција: Пораст во сите неживотни класи, освен во осигурувањето на имот

eaee_logo_gr

Според извештајот на eaee.gr – асоцијацијата на осигурителни компании на Грција, грчкиот осигурителен пазар вкупно изнесувал EUR.3.78 милијарди на крајот на 2017та, што е пораст од 0.05{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} во однос на минатата година.

Додека постоел пад на животното осигурување од 2{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}. Во неживотното осигурување грчките компаии оствариле EUR 1.91 милијарди бруто полисирана премија, 2.14{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} повеќе од  минатата година. Сите класи на осигурување бележат пораст освен класата за осигурување на имот (опаѓање од 4{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}).

Резултатите не треба да се земат како апсолутни бидејќи го отсликуваат трендот кај компаниите кои што се членки на eaee.gr. Членките на eaee.gr имаат 99.9{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} од бруто полисираната премија за живот и 94,6{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} од бруто полисираната премија кај неживотното осигурување.