Осигурувањето во Србија за 2017 - Bits of insurance

Осигурувањето во Србија за 2017

Србија

Осигурителните друштва во Србија во 2017 година оствариле вкупна премија во износ од 93,1 милијарди динари (786 милиони евра или 939 милиони долари), што преставува номинален и реален раст од 4,4{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}, односно 1,4{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0},  изјавуваат од Народна банка на Србија.

Во структурата на премии за 2017 година, уделот на неживотното осигурување изнесува 75,6{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} додека уделот на животното осигурување се смалил од 25,9{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} во 2016 година на 24,4{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} во 2017 година што е последица на падот на осигурителната премија од 1,6{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} во однос на претходната година.

Во структурата на вкупното портфолио, само пет видови на неживотно осигурување учествуваат со 64,3{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}, и тоа: осигурување од незгода, осигурување на моторни возила, осигурување на имот од пожар и други опасности, осигурување на останат имот и осигурување за одговорност од употреба на моторните возила.